3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις  του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
2.    Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  9 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα  1ο:     Παρουσίαση της μελέτης από την ΑΝΚΟ Α.Ε., για την εφαρμογή του Νομοθετικού Πλαισίου για τα Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας.   

Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα  2ο:    Η ανεργία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   

Εισηγητής:  η Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Δ.Μ., κα Ελένη Μεντεσίδου.

Θέμα  3ο:    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2012.   

Εισηγητής:  ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα  4ο:   Συγκρότηση Επιτροπής που προβλέπεται από το Π. Δ. 51/2006 άρθρο 11.   

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα  5ο:   Ορισμός εκπροσώπων για το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Καστοριάς, για τη διετία 2012 – 2013.   

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος  Σαββόπουλος.

Θέμα  6ο:   Λήψη απόφασης έγκρισης του Συμφώνου Συνεργασίας, που αφορά τη Δια Βίου Μάθηση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για τις σχετικές υπογραφές.   

Εισηγητής:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Απόστολος Τζιώτζης.

Θέμα  7ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», σε συνέχεια της πρόσκλησης με κωδικό 29, με αριθμό πρ. 2145/17-5-2010 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Δ.Μ., για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», της με αρ. πρωτ. 490/11-3-2011 απόφασης αύξησης του προϋπολογισμού αυτής και με αρ. πρωτ. 2321/14-10-2011 τροποποίησης της απόφασης για την αύξηση του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Παρεμβάσεις βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και της οδικής ασφάλειας» με κωδικό 02.23.01.01 το έργο:  «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από την Χ.Θ. 113+000 έως Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης Ιωαννίνων στο τμήμα Επταχώρι – Όρια Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 590.000,00 (με Φ.Π.Α.).   

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ.  Ιωάννης  Αντωνιάδης.

Θέμα  8ο:   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) & του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της «ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» καθώς&των συνοδών έργων, για την εκμετάλλευση λιγνίτη σε χώρο έκτασης 6.166,9 στρ,  που καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της παραχώρησης του Δημόσιου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας & αποτελείται από τους τομείς, από Ανατολή προς Δύση, “Παράσπορου”, ”Οικισμών” &  ”Γιουρουκίου”., ΔΕ Μελίτης, Δ. Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας.       

Εισηγητής:  ο υπάλληλος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικου Σχεδιασμού, Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστος Ιωάννου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς