2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 4/2/2011 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Λογαριασμοί ρεύματος του έργου «Υδροδότηση Επαρχίας Βοϊου από φραγμα Πραμόριτσας»
 2. Διάθεση πίστωσης για έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Αποθεμάτων των ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Κοζάνης»
 3. Αποστολή πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 21ης Δεκεμβρίου 2010 του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Μικροβάλτου» (χρηματοδότηση του έργου και την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας)
 4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού της 4ης Νοεμβρίου 2010 για την επιλογή αναδόχου του 1ου υποέργου με τίτλο: «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης» του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών, καθόλη την διάρκεια του έτους 2011 Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
 7. Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, καθόλη την διάρκεια του έτους 2011
 8. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών, οικονομικού έτους 2011, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 9. Έγκριση Αποδοχής ποσού 1.163.236,52 € για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.
 10. Έγκριση Αποδοχής ποσού 457.078,35 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών.
 11. Αναμόρφωση χώρων Αξονικού Τομογράφου Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
 12. Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς σε Έκθεση Τουρισμού
 13. Διάφορα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351424)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Μ.Μ.Ε.
 3. Προιστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικηρικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας