21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/6/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής – Μονογραφής – Αποσφράγισης και Ελέγχου της Επιτροπής των δικαιολογητικών του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας Π.Δ.Μ. και Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2011 και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 4. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στους Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης, για την διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών ανάδειξης προμηθευτών για το έτος 2011
 5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 5/74/1-3-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης αυτοκινήτων – οχημάτων – μηχανημάτων Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2011»
 6. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής παραλαβής των πάσης φύσεως υλικών του ΚΤΕΟ Γρεβενών
 7. Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. λόγω συνταξιοδότησης από το Ι.Κ.Α. Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση για τη διάθεση τη ημερησίου δικαιώματος από τους πωλητές των λαϊκών αγορών του Νομού Καστοριάς
 9. Έγκριση δαπάνης για παράθεση γεύματος εργασίας στα μέλη του ΙΓΜΕ Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π..Ε Κοζάνης
 12. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου των ελληνικών και αλλοδαπών οχημάτων Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 146.544,60€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Μάϊο 2011
 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.358,95€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων μερικής απασχόλησης της τέως Ν.Α. Καστοριάς
 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.684.968,75€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη του κόστους μεταφοράς μαθητών από 1/1/2011
 17. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 18. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 19. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 20. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 21. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.