Υπεγράφη η σύμβαση για την ολοκλήρωση των εργασιών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σερβίων-Βελβεντού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Υπεγράφη στις 4 Φεβρουαρίου 2015 η σύμβαση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Σερβίων – Βελβεντού, Β΄ ΦΑΣΗ, ολοκλήρωση εργασιών», προϋπολογισμού μελέτης 693.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%). Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 288.011,95 € (με Φ.Π.Α. 23%).

Ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.» με έδρα την Κοζάνη, η οποία προσέφερε έκπτωση πενήντα οκτώ μονάδες και σαράντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (58,44%).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους (αριθμ. Εναρ. 2012ΕΠ00580000 με ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 355493).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του ως άνω έργου είναι Τριακόσιες Εξήντα (360) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης αυτού.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής υποδομών:

Κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από αγωγούς HDPE – 12,5 atm 3ης γενιάς με τις ακόλουθες διαμέτρους :

Φ 63 –   12,5 atm: Μήκος 4.179 m

Φ 90 –   12,5 atm: Μήκος 480 m

Φ 110 – 12,5 atm: Μήκος 388 m

Φ 125 – 12,5 atm: Μήκος 120 m

Φ 140 – 12,5 atm: Μήκος 63 m

Φ 160 – 12,5 atm: Μήκος 272 m

Συνολικό μήκος αγωγού 5.502 μ και εξυπηρετεί πληθυσμό 4.555 κατοίκων.      

Εγκατάσταση σε πέντε (5) θέσεις πυροσβεστικών κρουνών στους κόμβους 25, 28, 44, 74 και 111.

Κατασκευή φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου και εκκένωσης καθώς και του μειωτή πίεσης στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της μελέτης θέσεις.