Θέση Εργασίας στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προτίθεται να προσλάβει κοινωνικό/ή λειτουργό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Ειδικότητα

Θέσεις

Ώρες απασχόλησης Ημερησίως

1.

Κοινωνικός/ή Λειτουργός ΠΕ / ΤΕ

1

4ωρη

 

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα : υποχρεωτικό
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας : υποχρεωτικό
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου σπουδών : υποχρεωτικό
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος : υποχρεωτικό
  6. Αποδεικτικό χρόνου ανεργίας : υποχρεωτικό
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης : υποχρεωτικό
  8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  9. Βεβαιώσεις επιμόρφωσης / κατάρτισης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης Αιανής 2, τηλ. επικοινωνίας 2461033969, όπου και θα κατατίθενται οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενο το Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο εξωτερικό του φακέλου (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:30πμ – 13:30μμ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 29/10/2013 έως 05/11/2013. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο.

                                               

                                                                                    Για το ΔΣ της Εταιρίας

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                         Γκερεχτές Λάζαρος