Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

«Το καλάθι της αγοράς – Αγροτική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με εισηγητή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ.  Κώστα Σκανδαλίδη ήταν το θέμα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011.

Ο κ. Υπουργός έθεσε τους στόχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και διατύπωσε το μοντέλο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από «την ταυτότητα, την ποιότητα και την αειφορία».
Τόνισε το σημαντικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας και πρότεινε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να εκπονήσει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα συμφωνηθεί με το Υπουργείο για να σχεδιαστεί η υλοποίησή του. 
Περιέγραψε το «καλάθι προϊόντων» ως ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρωμένων ενεργειών που θα πρέπει να περιγραφούν, να τεθούν στο χρόνο και να υποστηριχθεί η υλοποίησή τους.
Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής αφού παρουσίασε τα βασικά διαρθρωτικά μεγέθη του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια, έκανε ειδική αναφορά σε δύο σημαντικά ζητήματα.
Στην ανάγκη απόδοσης στους αγρότες των εξοφλημένων και αποκατεστημένων από τη ΔΕΗ ορυχείων και στην αναγκαιότητα ύπαρξης φορέων διαχείρισης των φραγμάτων που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
Ο κ. Δακής αναφέρθηκε στο πλήθος πιστοποιημένων προϊόντων στην περιοχή και έθεσε τον κεντρικό στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αγροτική ανάπτυξη που είναι τα εξής:
«Αγροτική ταυτότητα στη Δυτική Μακεδονία με βάση την πολυαπασχόληση, την ποιότητα, την ταυτοποίηση, τη διαφοροποίηση και την επιτόπου βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της τοπικής παραγωγής με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».
Επεσήμανε την ανάγκη μεταστροφής από την ποσοτική στην ποιοτική γεωργία και τη στοχοθέτηση επτά (7) ειδικών ζωνών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Περιφερειάρχης παρέδωσε στον κ. Υπουργό ενημερωτικό υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Υλοποίηση αγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής
  • Διαφοροποίηση της απασχόλησης και του εισοδήματος, ειδικά για τα έργα κρατικών ενισχύσεων του Αξονα 3 (Ειδικές Ζώνες) και του Αξονα 4 (LEADER)
  • Πιστοποίηση της ποιότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων
  • Ενίσχυση του κλάδου εκτροφής των γουνοφόρων ζώων
  • Πράσινη επιχειρηματικότητα
  • Αγροτική ανάπτυξη με βάση την αειφορία
  • Πράσινος τουρισμός
  • Τρέχοντα ζητήματα που απαιτούν ρυθμίσεις
  • Θέματα που έχουν σχέση με το νέο Επενδυτικό Νόμο
  • Εφαρμογή περιφερειακής διάστασης στις πολιτικές του ΥΠ.Α.Α.Τ. για βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους

«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τα φυσικά διαθέσιμα και το ανθρώπινο δυναμικό για να παράγει ποιοτικά κτηνοτροφικά και γεωργικά  προϊόντα με βασική κατεύθυνση τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει την ανάπτυξη υποδομών και δομών  στήριξης του αγροτικού τομέα, την υποστήριξη της πολυαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπόσπαστα στοιχεία για μία βιώσιμη ύπαιθρο και τέλος την οργάνωση της εμπορίας και τη διασύνδεση της φυτικής με τη ζωική παραγωγή η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί προς όφελος της κτηνοτροφικής» επεσήμανε στο υπόμνημά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

«Το καλάθι της αγοράς – Αγροτική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με εισηγητή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ.  Κώστα Σκανδαλίδη ήταν το θέμα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011.
Ο κ. Υπουργός έθεσε τους στόχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και διατύπωσε το μοντέλο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από «την ταυτότητα, την ποιότητα και την αειφορία».
Τόνισε το σημαντικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας και πρότεινε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να εκπονήσει ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα συμφωνηθεί με το Υπουργείο για να σχεδιαστεί η υλοποίησή του.  
Περιέγραψε το «καλάθι προϊόντων» ως ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρωμένων ενεργειών που θα πρέπει να περιγραφούν, να τεθούν στο χρόνο και να υποστηριχθεί η υλοποίησή τους.
Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής αφού παρουσίασε τα βασικά διαρθρωτικά μεγέθη του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια, έκανε ειδική αναφορά σε δύο σημαντικά ζητήματα.
Στην ανάγκη απόδοσης στους αγρότες των εξοφλημένων και αποκατεστημένων από τη ΔΕΗ ορυχείων και στην αναγκαιότητα ύπαρξης φορέων διαχείρισης των φραγμάτων που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
Ο κ. Δακής αναφέρθηκε στο πλήθος πιστοποιημένων προϊόντων στην περιοχή και έθεσε τον κεντρικό στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αγροτική ανάπτυξη που είναι τα εξής:
«Αγροτική ταυτότητα στη Δυτική Μακεδονία με βάση την πολυαπασχόληση, την ποιότητα, την ταυτοποίηση, τη διαφοροποίηση και την επιτόπου βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της τοπικής παραγωγής με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».
Επεσήμανε την ανάγκη μεταστροφής από την ποσοτική στην ποιοτική γεωργία και τη στοχοθέτηση επτά (7) ειδικών ζωνών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Περιφερειάρχης παρέδωσε στον κ. Υπουργό ενημερωτικό υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις στους παρακάτω τομείς:
·         Υλοποίηση αγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής
·         Διαφοροποίηση της απασχόλησης και του εισοδήματος, ειδικά για τα έργα κρατικών ενισχύσεων του Αξονα 3 (Ειδικές Ζώνες) και του Αξονα 4 (LEADER)
·         Πιστοποίηση της ποιότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων
·         Ενίσχυση του κλάδου εκτροφής των γουνοφόρων ζώων
·         Πράσινη επιχειρηματικότητα
·         Αγροτική ανάπτυξη με βάση την αειφορία
·         Πράσινος τουρισμός
·         Τρέχοντα ζητήματα που απαιτούν ρυθμίσεις
·         Θέματα που έχουν σχέση με το νέο Επενδυτικό Νόμο
·         Εφαρμογή περιφερειακής διάστασης στις πολιτικές του ΥΠ.Α.Α.Τ. για βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους
«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τα φυσικά διαθέσιμα και το ανθρώπινο δυναμικό για να παράγει ποιοτικά κτηνοτροφικά και γεωργικά  προϊόντα με βασική κατεύθυνση τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει την ανάπτυξη υποδομών και δομών  στήριξης του αγροτικού τομέα, την υποστήριξη της πολυαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπόσπαστα στοιχεία για μία βιώσιμη ύπαιθρο και τέλος την οργάνωση της εμπορίας και τη διασύνδεση της φυτικής με τη ζωική παραγωγή η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί προς όφελος της κτηνοτροφικής» επεσήμανε στο υπόμνημά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.