Πρόσκληση στη διαβούλευση για εκπόνηση Σχεδίου δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Στα πλαίσια του έργου «Greece / Albania Energy Tourism G.A.L.E.T.» και συγκεκριμένα βάση του Παραδοτέου

D.3.1.18: Strategic priorities and action plan in the field of Environmental friendly Tourism

in West Macedonia 

(Στρατηγικές Προτεραιότητες και Σχέδιο δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία)

η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

καλεί

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες, Δημοτικά/Περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς της Περιφέρειας καθώς και άλλους Δημόσιους φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), Εμπλεκόμενους φορείς στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ, κλπ), Επαγγελματίες (Μελετητές και σύμβουλοι ενεργειακών έργων, Εγκαταστάτες και κατασκευαστές τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας, Ενεργειακούς επιθεωρητές, Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ερευνητικούς φορείς και Περιβαλλοντικά Κέντρα Εκπαίδευσης), και Ενώσεις/ Επιμελητήρια /Αναπτυξιακές Εταιρείες

 

στην υποβολή προτάσεων και σχολίων για τη διαμόρφωση των

 «Στρατηγικών Προτεραιοτήτων Βιώσιμης φιλικά περιβαλλοντικής τουριστικής ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία»

Πιο συγκεκριμένα ζητείται να καθοριστούν οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις, οι Στρατηγικές Ειδικεύσεις και οι Επενδύσεις – Έργα Βιώσιμης Περιβαλλοντικά Φιλικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ώστε να αποτυπωθούν οι εξειδικευμένες απόψεις και συζητήσεις που αφορούν τη «βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη» στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η διαβούλευση στοχεύειστην κατάλληλη προετοιμασία της Περιφέρειας για την επιλογή, την ανάλυση και τη διαμόρφωση των τελικών στρατηγικών προτεραιοτήτων στον τομέα Ενέργεια-Τουρισμός στο πλαίσιο των ευκαιριών που δίνει η Προγραμματική περίοδος 2014-2020. Η ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον μέλλον της περιοχής ο  στρατηγικός σχεδιασμός κατά τη μεταβατική αυτή φάση της τοπικής οικονομίας, επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών και των Φορέων στη διαβούλευση για τη περιβαλλοντικά φιλική τουριστική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ένας διαδικτυακός χώρος διαβούλευσης, ο οποίος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr) με σκοπό την αποτύπωση των σχολίων, προτάσεων και συζητήσεων  σχετικών με το παραπάνω θέμα. Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

Έχοντας την πεποίθηση ότι η ελεύθερη διατύπωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή εκπρόσωπο Φορέα μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους τους φορείς και πολίτες της περιοχής να αποτυπώσουν τη δυναμική της τοπικής γνώσης συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προτάσεις σας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα excel) στο e-mail: th.theodoropoulos@pdm.gov.gr

Σχετικά αρχεία:

Το κείμενο της Διαβούλευσης

Υπόδειγμα υποβολής προτάσεων