Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Π.Σ., κ. Παναγιώτης Πλακεντάς.

Θέμα 2ο: Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν. 3852/2020 (Καλλικράτης).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3ο: Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα INTERREG, για Ελλάδα – Αλβανία.

Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 4ο: Προσαρμογή του ΚΕ.ΠΕ. στο κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης Ν. 3892/2010 – Τροποποίηση του καταστατικού του ΚΕΠΕ.

Εισηγήτρια: η Π.Σ. και Πρόεδρος του ΚΕΠΕ κα Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 5ο: Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του αντικαπνιστικού Νόμου και το αίτημα για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: ο Π.Σ., κ. Γεώργιος Σβώλης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

 

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  3. Πολιτικά Κόμματα

  4. ΜΜΕ