ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.305,00 €.

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 1379/14. (ΑΔΑ 7ΩΩΚ7ΛΨ-ΕΕΝ) και αρίθμ. 1970/14 (Α.Δ.Α 7ΞΗΩ7ΛΨ-ΖΡ6) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου . Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 3.444,00 € (συμπ. ΦΠΑ)  και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 76045/4812/25-07-2014 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α ΒΜΡ7ΛΨ-Η69) στον ΚΑΕ 9781.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 22/12/2014 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης του έργου.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από το Συγκοινωνιακών Έργων  της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51250 (Fax 24610 47213) αρμόδια υπάλληλος Καραγεώργου Ανναστασία. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κοζάνης, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

                      Ο

 

           Διευθυντής

Τσορμπατζίδης Θεολόγος

Ο

Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

   Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

                              

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Αφορά προμήθεια καταστροφέα κλαδιών και χόρτων)

Μετά από αίτημα της Τ.Κ. Καταφυγίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Εισηγούμαστε

 την προμήθεια ενός (1) καταστροφέα κλαδιών και χόρτων, με βάση στήριξης, η οποία θα προσαρμοστεί στον βραχίονα του  JCB που διαθέτει η Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου. Το παραπάνω μηχάνημα διαθέτει μηχανισμό κοπής κλαδιών και θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της βλάστησης, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στα δάση της περιοχής του Καταφυγίου και έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν ο καθαρισμός αυτός συντελείται σε θέσεις όπου το οδικό δίκτυο διέρχεται μέσα από δάση, όπως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Το κόστος τους ανέρχεται στο ποσό των 4.305,00 € με ΦΠΑ., όπως φαίνεται παρακάτω. Η τιμή περιλαμβάνει και την τοποθέτηση, από τον ανάδοχο, του μηχανισμού κοπής κλαδιών στο πολυμηχάνημα, το οποίο βρίσκεται στη Τ.Κ. Καταφυγίου (Όρια νομών Κοζάνης –Ημαθίας), στο συνεργείο εργοστάσιο του αναδόχου και την επιστροφή του πολυμηχανήματος στο χώρο που αυτό σταθμεύει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΗΚΟΣ : 1400ΜΜ

ΠΛΑΤΟΣ : 12,50ΜΜ

ΒΑΡΟΣ : 350 Kg

1 x 3.500,00 €

ΦΠΑ 23 %  805,00

ΣΥΝΟΛΟ  4.305,00 €

 Κοζάνη 23-07-2014

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Αναστασία Καραγεώργου

Πολ. Μηχ/κος με Β’ β