Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη του Αμυνταίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Π.Δ. 242/1996 και την με αριθμ.13/22-1-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. θα διενεργηθεί μειοδοτικός διαγωνισμός από την Π.Ε. Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη του Αμυνταίου όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες αυτής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και το αργότερο έως την 26η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. . σύμφωνα με τους παρακάτω όρους της διακήρυξης:

1) Το προσφερόμενο για μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης του Αμυνταίου, σε ακτίνα μικρότερη των 500 μέτρων από το κέντρο της.
2) Να έχει συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 200 τετραγωνικά μέτρα.
3) Να διαθέτει 5 ανεξάρτητους χώρους γραφείων.
4) Να έχει 2 τουαλέτες.
5) Να διαθέτει χώρους στάθμευσης για 50 τουλάχιστον Ι.Χ.
αυτοκίνητα.
6) Να βρίσκεται σε Ισόγειο.
7) Να έχει αυτόνομη και ανεξάρτητη κεντρική θέρμανση.
8) Να διατίθεται για τριετή τουλάχιστον μίσθωση, με δυνατότητα
παράτασης ίσου χρόνου.
9) Η διάρκεια ισχύος της αρχικής μηνιαίας προσφοράς και οι
τυχόν αναπροσαρμογές αυτού. Σε περίπτωση που με διάταξη νόμου ή υπουργική απόφαση αποφασιστεί μείωση του μισθώματος θα υπερισχύει αυτή έναντι οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας.
Οι κοινόχρηστες δαπάνες, καθώς και οι δαπάνες δημοτικών τελών, ρεύματος, ύδρευσης θα βαρύνουν την Π.Ε. Φλώρινας
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα νομίμως εκπροσωπούμενα, ενώσεις προσώπων η Κ/Ξ. Δεν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές εκείνων που έχουν επιδείξει κατά το παρελθόν αντισυμβατική συμπεριφορά σε διαγωνισμούς που έχει εκτελέσει η πρώην Ν.Α. Φλώρινας ή η Π.Ε. Φλώρινας

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει την περιγραφή του ακινήτου και τα τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα που θα απεικονίζουν τους προσφερόμενους χώρους καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα θεωρηθεί αναγκαίο.
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς και σε ξεχωριστό φάκελο θα πρέπει να τοποθετηθεί και η οικονομική προσφορά αυτού, στην οποία θα αναγράφει το μηνιαίο μίσθωμα και τις τυχόν αναπροσαρμογές αυτού.
Όλα τα προσφερόμενα ακίνητα θα ελεγχθούν για την καταλληλότητά τους από αρμόδια επιτροπή.
Μετά τον έλεγχο καταλληλότητας και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, θα κληθούν σε ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός μόνο οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα κριθούν κατάλληλα για να ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές τους .
Η οικονομική Επιτροπή εφόσον αποφασίσει για τη συμφέρουσα προσφορά θα αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα μπορούν να κατατεθούν ή να σταλούν ταχυδρομικά στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996 (Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ ). Τηλ. Επικοινωνίας 2385 350500.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Δακής