ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.444,00 €.

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 1380/14. (ΑΔΑ ΒΝΓΜ7ΛΨ-19Τ) και αρίθμ. 1969/14 (Α.Δ.Α 705Ζ7ΛΨ-9ΔΕ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου . Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 3.444,00 € (συμπ. ΦΠΑ)  και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 76192/4817/25-07-2014 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α 7ΔΘΤ7ΛΨ-ΩΦ3) στον ΚΑΕ 9781.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 22/12/2014 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης του έργου.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από το Συγκοινωνιακών Έργων  της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51250 (Fax 24610 47213) αρμόδια υπάλληλος Καραγεώργου Ανναστασία. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κοζάνης, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

                  Ο

           Διευθυντής

 

 

  Τσορμπατζίδης Θεολόγος

Ο

Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

 

   Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

                              

                 


 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Αφορά προμήθεια αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων)

Μετά από αίτημα της Τ.Κ. Καταφυγίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Εισηγούμαστε

 

την προμήθεια μιας (1) αλατιέρας η οποία θα προσαρμοστεί σε πολυμηχάνημα που διαθέτει η Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου, τύπου JCB-4CXκαι ένα (1) ζεύγος αλυσίδων Νο 6-50-16 για το συγκεκριμένο όχημα.

     Ως γνωστόν το Καταφύγι βρίσκεται σε περιοχή δυσπρόσιτη λόγω της απομακρυσμένης θέσης και σε μεγάλο υψόμετρο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραμένει ο δρόμος για μεγάλο διάστημα με πάγο σε πολλά σημεία του κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

     Το κόστος τους ανέρχεται στο ποσό των 3.444,00 € με ΦΠΑ., όπως φαίνεται παρακάτω. Η τιμή περιλαμβάνει και την τοποθέτηση, από τον ανάδοχο της αλατιέρας στο πολυμηχάνημα, το οποίο βρίσκεται στη Τ.Κ Καταφυγίου (Όρια νομών Κοζάνης-Ημαθίας), στο συνεργείο- εργοστάσιο του αναδόχου, και την επιστροφή του στο χώρο που αυτό σταθμεύει (Τ.Κ Καταφυγίου).

                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  1. αλατιέρα 500 λίτρων (inox μηχανισμός)
  2. βάση στήριξης για προσαρμογή στο πίσω μέρος του JCB
  3. μοτέρ για την κίνηση της αλατιέρας
  4. ηλεκτροβαλβίδα για την εντολή της κίνησης
  5. παροχές στην αλατιέρα

         1 x2.800,00 €

ΦΠΑ 23 %  644,00

ΣΥΝΟΛΟ  3.444,00 €

 Κοζάνη 23-07-2014

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Αναστασία Καραγεώργου

Πολ. Μηχ/κος με Β’ β