Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή Υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος