Προμήθεια και μεταφορά 3400 τόνων αλατιού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2012–2013

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΦΕΚ: ΔΔΣ 638/8-9-2012

ΑΔΑ: Β4ΤΜ7ΛΨΓΜΧ 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και μεταφορά 3400 (τριών χιλιάδων τετρακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2012 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00 Euro, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (χρόνος λήξης επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.(έδρας) / Π.Δ.Μ. που βρίσκονται στην Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να ζητούν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού καθώς και το ειδικό έντυπο για τη συμπλήρωση της Οικονομικής Προσφοράς, όπως εγκρίθηκαν από την 1231/12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την Υπηρεσία της Δ.Τ.Ε.(έδρας) / Π.Δ.Μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 5% (11.150,00 €) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2461052714, 2461052710. Fax : 2461052715.

Κοζάνη,   20 / 9 / 2012

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κ. Δακής