ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/4-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/3-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

 

Α/Α

 

                     Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hμερήσιαςδιάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

    

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του 3614/2007 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση έργου ΕΣΠΑ

Κατάρτιση του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από «Έσοδα του Τ.Ε.Ο.για την Π.Ε. Φλώρινας»

 

Κατάρτιση του προγράμματος Εργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα ετών της Π.Ε. Φλώρινας

 

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 τηςΠ. Ε. Φλώρινας

 

Έγκριση ένταξης, απένταξης, τροποποίησης έργων στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Νομού Κοζάνης

 

Έγκριση Αναλυτικού Πίνακα Εργων εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012 , που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που θα χρηματοδοτηθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)2013  

 

Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) της λυθείσας εταιρίας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν.Γρεβενών» και σύσταση προσωποπαγών θέσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ με τίτλο: Υπυρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Τεχνικού Συμβουλίου για την προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα (2013)

48/13

 

 

 

49/13

 

 

50/13

 

 

51/13

 

 

52/13

 

 

53/13

 

 

54/1

 

 

55/13

 

 

 

56/13

 

 

 

57/13

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάρτιση προγράμματος των ΚΑΠ Π.Ε.Καστοριάς

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η Τροποποίηση της Προγραμματικής

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κατάρτιση προγράμματος έργων από έσοδα ΤΕΟ Π.Ε.Φλώρινας

Εγκρίνεται ομόφωνα η κατάρτιση προγράμματος έργων από ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε.Φλώρινας

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάρτιση προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε.Φλώρινας

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η έγκριση ένταξης απένταξης

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο αναλυτικός πίνακας έργων που θα χρηματοδοτηθούναπό ΠΔΕ στην Π.Ε.Κοζάνης

 

Εγκρίνεται   κατά πλειοψηφία oαναλυτικός πίνακας έργων που θα χρηματοδοτηθούναπό ΚΑΠ στην Π.Ε.Κοζάνης

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταφορά προσωπικού

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης

 

 

 

Κοζάνη 4-4-2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος