ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/11-5-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/11-5-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

98/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Ημερήσιας Διάταξης

Ματαίωση Διαγωνιστικών Διαδικασιών, για Έργα Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς, Προμήθεια Πολυμηχανήματος Διαχείρισης  των Οικοτόπων Υπερυδατικής Βλάστησης (Καλαμώνες) και την Προμήθεια Εξοπλισμού Μέτρησης και Τηλεμετάδοσης Ποιοτικών και Ποσοτικών Παραμέτρων των Υδάτων στη Λίμνη Καστοριάς και Τηλεμετρικού Δικτύου

 

99/15 Έγινε ενημέρωση και διεξοδική συζήτηση επί του θέματος.

Ημερήσιας Διάταξης

6η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

100/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού.

 Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα Έγκρισης της Διαδικασίας Ανάθεσης  με Διαπραγμάτευση της Μελέτης (άρθρο 10 του Ν. 3316/2005) «Βελτίωση  Προσαρμογής Τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη Θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»,

  στην Είσοδο της  πόλης  της Κοζάνης

 

101/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία της έγκριση της διαδικασίας.
Ημερήσιας Διάταξης Αίτημα Έγκρισης της Διαδικασίας Ανάθεσης  με Διαπραγμάτευση της Μελέτης  «Βελτίωση  Προσαρμογής Τμήματος της   Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3) στη Θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ», στην Είσοδο της Πόλης  της Κοζάνης  (άρθρο 10 του Ν. 3316/2005) 102/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία της έγκριση της διαδικασίας.

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών στην Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015.

 

103/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την θέσπιση κατ’ αποκοπής χορηγημάτων

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Καθαριότητας Κ.Α.Ε.1232 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015

 

104/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την θέσπιση κατ’ αποκοπής χορηγημάτων

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Καθαριότητας Κ.Α.Ε.1232 των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) για το έτος 2015

 

 

105/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την θέσπιση κατ’ αποκοπής χορηγημάτων

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Έργο «Στοιχειώδη Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 (κωδ. έργ. 2014ΕΠ54100002

 

 

106/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Πίνακα έργων

 

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2015 της Π.Ε. Κοζάνης.

 

107/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα των ΚΑΠ

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διεθνούς Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την Σχολική Χρονιά 2015-2016

 

 

108/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για τo Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής   συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων

 

109/15 Αποσύρρεται

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/84

 

 

110/15 Αποσύρρεται

Ημερήσιας Διάταξης

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

 

111/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού Έργου.

“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ ‘

 

112/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης έργου

Ημερήσιας Διάταξης

2η Έγκριση Ένταξης Έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-16.

 

113/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 2η έγκριση ένταξης έργων.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών

 

114/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

 

 

115/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

 

 

116/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεσονησίου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας

 

117/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και την παράταση ισχύος της Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Εκσυγχρονισμός Βοηθητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Τ.Κ. Ιτέας» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας.

 

 

118/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και την παράταση ισχύος της Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Συντήρηση –Επισκευή Γηπέδου Τ.Κ. Φλαμπούρου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας

119/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και την παράταση ισχύος της Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Kατάρτιση του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Τόκους Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. Φλώρινας 2015

 

 

120/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος.

Κοζάνη  12/5/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος