ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/03-03-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/ 03-03-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α.Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015, ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

291/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΚΑΤΑΝΑ ΗΛΙΑ

292/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2038/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑ Ο.Ε.» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Δ.Μ.

293/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 10ης Φεβρουαρίου 2015 του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ» προϋπολογισμού 130.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

294/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της 17ης Φεβρουαρίου 2015 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 041 «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ (ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ», προϋπολογισμού 560.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

295/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)», προϋπολογισμού δαπάνης 1.098.117,00€ (με το Φ.Π.Α.) Π.Ε. Φλώρινας

296/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Φλώρινας

297/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας επτά (7) ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των αδειών χρήσης Win 7Pro για τις ανάγκες των Δ/νσεων Οικονομικού & Δια βίου μάθησης της Π.Δ.Μ.

298/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκληση) της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

299/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ
10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αριθ. Διακήρυξης 06/2015

300/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015, με αριθ. Διακήρυξης 2/2015

301/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 20/02/2015 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014

302/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής τουλάχιστον τριών προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2015 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά

303/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης ενός ισοπεδωτή γαιών ιδιοκτησίας της Π.Ε. Φλώρινας

304/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας

305/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

306/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης επιτροπών διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς καθώς και την αντικατάσταση του ενός τακτικού μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού

307/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης κα τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο καθώς και την αντικατάσταση του ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού

308/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας  ποσού 1.102.244,15 € για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015

309/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά υπερωρίες υπαλλήλων της Π.Ε. Κοζάνης

310/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για την αποπεράτωση κτιρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κήπου Π.Ε. Κοζάνης

311/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών σήμανσης στον Δρόμο Δυτικής Εορδαίας  Π.Ε. Κοζάνης

312/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 208,61 ευρώ για την αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

313/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014

314/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

315/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

316/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

317/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς

318/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

319/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 6 ΚΑΙ 11 ΕΩΣ 24

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 7 ΕΩΣ 10

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Γρεβενών

320/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

321/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Γρηγόρη Γιαννόπουλου

322/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

323/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

324/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας κα ι Εμπορίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στην Κωνσταντινούπολη

325/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 06/03/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ