ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/22-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/22-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

118/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

119/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

120/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

Β) ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ

Γ) ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

121/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

122/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

123/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

124/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

125/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

126/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

127/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (2ης ) ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΕΠ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

128/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

129/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

130/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

131/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Β) Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

132/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Β) Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 €

 

133/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

134/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «CM-ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ» «CM-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ» ΓΙΑ 10 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

135/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

136/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

137/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΗΣ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 

138/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 1η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

139/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4Μ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΕΝΑΚ

140/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 490.000 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕΠ 005/3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

141/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ

                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.α.α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.