ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/1-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/1-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α

 

                     Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

Έκφραση απόψεων για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου 2ης Ομάδας,1ης κατηγορίας,2ης υποκατηγορίας: «Οριοθέτηση –Χωροθέτηση Αλιάκμονα Τμήμα Χιλιόδενδρο – Πόρια – Άργος» στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Τροποποίηση Προύπολογισμού Π.Δ.Μ. 2η/2013

  

 

Λειτουργία των κτηματικών υπηρεσιών Δημοσίου των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτημα σχετικά με πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00) από τους πόρους της Τ.Ε.Ο.Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση στο οδικό τμήμα Κοζάνης Καλαμιάς (κόμβος με Εγνατία οδό) της Ε.Ο.Κοζάνης-Ιωαννίνων, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Χρηματοδότηση Εργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.      

 

Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Προμήθεια πολυμηχανήματος για την διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη

      

Υποβολή πρότασης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ για την ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α.110507), αλλά καυ την εκπόνηση μέρους αυτών για την λεκάνη του υδατορέματος της Βυσσινιάς (Κ.Α.110503)

 

40/13

 

 

 

 

41/13

 

 

42/13

 

 

 43/13

 

 

 

44/13

 

 

 

 

 45/13

 

 

 46/13

 

 

 

47/13

 

Εγκρίνει ομόφωνα

την Μ.Π.Ε.του έργου

 

 

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 2ηη/13 τροποποίηση του προϋπολογισμού

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας ενημερώνει το Π.Σ.σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης ποσού για την εκτέλεση του έργου.

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η χρηματοδότηση του έργου

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή πρότασης

 

Κοζάνη 6/4/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος