ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/8-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/8-3-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

78/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

79/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

80/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011»

 

81/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ.Δ. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»

 

82/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΙΣΤΩΣΗ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-4-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

83/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 5/ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

84/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΗΣ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

85/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

86/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

87/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

88/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

89/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

90/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

91/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

92/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

93/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.α.α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.