ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/4-3-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η 4-3–2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α

 

                     Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης Κατανομή επιχορηγήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

  

 

Eγκριση πίνακα έργων ΚΑΠ 2012 που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

  

Kατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

 

Eγκριση των υπ’ αρίθμ 010-011/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών

 

Oρισμός μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Συμπλήρωση οριστικών μελετών στον Νομό Γρεβενών   για το κέντρο Παλαιοντολογίας, για το αστεροσκοπείο Ορλιακα και το Θερμαλιστικό Κέντρο Κιβωτού    

 

 

Hμερήσιας διάταξης

Αξιολόγηση αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Λήψη Απόφασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και Δήμου Καστοριάς για την κοινή συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων καρναβαλιού της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας στις 16,17και 18 Μαρτίου 2013.

                

 

 

 

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΚΕ.ΠΕ.για το έτος 2013  

 

 

 

 

 

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση λιμναίων ιποδομών Πολυφύτου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013

 

 

 

 

 

Έγκριση Αναλυτικού Πίνακα Έργων, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδήσεων.(ΣΑΕΠ 041) στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

 

 

 

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.246/2012 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης σε χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Τουριστική αξιοποίηση παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013 

27/13

 

 

 

 

28/13

 

 

 

29/13

 

 

30/13

 

 

   

 

31/13    

 

 

 

 

 

 

 

32/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33/13    

 

 

 

 

 

 

 

 

34/13

 

 

 

 

 

35/13    

 

 

 

 

 

 

 

36/13

 

 

 

 

 

 

37/13

 

 

 

 

 

38/13

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατανομή

Σύμφωνα με την εισήγηση

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τους πίνακες των έργων ΚΑΠ

 

Εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος ΚΑΠ

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις αποφασεις του Δ.Σ.του ΚΕ.ΠΕ.

 

 

Κατά πλειοψηφία

Ορίζονται οι Χάτσιος Ιωάννης και Γιάτσιος Ιω΄σννης

 

 

 

 

 

Κατά πλειοψηφία έγκριση της Α΄φάσης αξιολόγησης αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Λήψη Απόφασης

 

 

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση μετακύ Π.Ε.Καστοριάς και ΔήμουΚαστοριάς

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνει ομόφωνα

τον προυπολογισμό

του ΚΕ.ΠΕ.

 

 

 

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνει ομόφωνα με τις παρατηρήσεις του ΠαπαΊορδανίδη Ιωάννη

 

 

 

 

 

Εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της

Αριθμ.246/2012 απόφασης του Π.Σ.

 

 

 

 

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης

 

Κοζάνη 6/3/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος