ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/27-2-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/27-2-2013 ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 Α/Α

 Θ Ε Μ Α Τ Α

 Αρ.Απόφασης

 Περίληψη Απόφασης

 

1.

 

 

Ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2012                    

 

26/13

 

Ο Περιφερειάρχης παρουσιάζει τον

απολογισμό

 

 

Κοζάνη  4/3/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος