ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/2-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/2-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

22/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕ.ΠΕ.

23/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση των μελών του Προέδρου  και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

24/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε

25/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος ενός (1) Τραπεζικού Λογαριασμού

26/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του λογαριασμού.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης Έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016.

27/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Ένταξη των Έργων στο ΕΑΠ

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της ΠΕ Φλώρινας 2015

28/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων από “EΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2015

 

29/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2015) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

30/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση των Προγραμμάτων των Έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 0 41

 

 

31/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Αντικαταστάτη Παραιτηθέντος Τακτικού Μέλους Οικονομικής Επιτροπής

32/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα  Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

33/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία τον πίνακα των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2015 της Περιφερειακής ΕνότηταςΚαστοριάς

34/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία τον πίνακα των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα  Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

35/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία τον πίνακα των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Δημοπράτηση Έργων με Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό

 

36/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Νέου Εκπροσώπου της Π.Ε. Κοζάνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 ΣυνΠράττω».

37/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό του εκπροσώπου.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απόσυρσης Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

38/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόσυρση των υπηρεσιακών οχημάτων

 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης  «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική, Νοηματική και Χωρική Έρευνα-μελέτη για τον Εκθεσιακό χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης

39/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και ΤΕΙ Θεσσαλίας (Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών) με Αντικείμενο την Έρευνα και  Μελέτη Σκοπιμότητας  Ίδρυσης Δομής

40/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την σύναψη προγραμματικής σύμβασης.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015

 

41/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή Έδρας Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

42/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αλλαγή της έδρας.

 

Κοζάνη 2/3/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος