ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/29-10-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/29-10-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1410/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1411/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1412/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατακύρωση ή μη του από 24/10/2013 πρακτικού του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύμιο Tour-Act, με αριθμό Διακήρυξης 7/2013

1413/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΛΛΑΓΗ ΕΞ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΛΧΙΚΗΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1414/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΡΟΔΩΝΑ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1415/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   14η/2013

1416/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (34) ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΕΣ) ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΕΞΙ (6) ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΦΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ), ΕΞΙΣ (6) ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΡΕΖΕΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014» Π.Δ.Μ.

1417/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΡΙΑΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1418/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Σήμανση οδικού δικτύου» προϋπολογισμού   185.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

1419/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας

1420/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εξοπλισμός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων» Π.Ε. Φλώρινας

1421/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»

1422/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης για τροποποίηση της μελέτης: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας και έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας

1423/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δύο βρυσών στο Τ.Δ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας

1424/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων ρέματος Γκιολέ» Π.Ε. Καστοριάς

1425/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού – Β΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς

1426/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου (ισόγειο – ημιώροφος) Π.Ε. Καστοριάς»

1427/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγ. Αννας Δ. Νεστορίου (Α΄ φάση)» προϋπολογισμού 100.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς

1428/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγ. Άννας Δ. Νεστορίου (Α΄ φάση)» Π.Ε. Καστοριάς

1429/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της αριθμ. 1197/13 απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής και ΕΓΚΡΙΣΗ εκ

νέου της διενέργειας ανοικτού

πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας

δαπάνης 33.850,00€ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. για την επιλογή αναδόχου με

αντικείμενο την υποστήριξη της

αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση

του έργου «Καινοτόμες δράσεις δορυφορικής

παρακολούθησης των περιβαλλοντικών

φυσικών πόρων της διασυνοριακής

περιοχής Ελλάδας

– Αλβανίας»/«Innovative

SpaceSatelliteMonitoringoftheEnvironmenta

lNaturalResourcesoftheCrossBorderAreaGreeceAlbania» και ακρωνύμιο SSMNaruRe, καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ των νέων όρων της διακήρυξης

1430/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1197/13 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συμβάσεων μεταφοράς

μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014

μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού Π.Ε. Κοζάνης

1431/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 21/10/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 800

ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

1432/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού του πρόχειρου

μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός

Διοικητηρίου Π.Ε. Γρεβενών – ΚΤΕΟ –

Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης»

1433/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξουσιοδότησης Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

(ΟΑΕΔ) για την προμήθεια υγρών

καυσίμων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Γρεβενών

1434/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για α)

Την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού

προμήθειας 1500 τόνων πρωτογενούς

άλατος για την Επαρχιακή Οδοποιία

της Π.Ε. Κοζάνης χειμερινής περιόδου

2013-2014 και β) Την παραλαβή του Πρωτογενούς άλατος

1435/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε.

ποσού 3.158,00€ για την κάλυψη των

δαπανών των εξόδων μετακίνηση των

υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των

Περιφερειακών Ενοτήτων τους για

την υλοποίηση του προγράμματος

«Γεωργικών Στατιστικών του οικονομικού έτους 2012»

1436/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης αγοράς λογισμικού για

της ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1437/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την έκδοση του βιβλίου

«Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας)

κατά την Τουρκοκρατία (1400-1912» από την

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1438/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

1439/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 5

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 6

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1440/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 3 ΕΩΣ 16

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης

στη συνδιοργάνωση τετραήμερων πολιτιστικών

εκδηλώσεων με τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο

Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου

1441/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης

στη συνδιοργάνωση των διήμερων επετειακών

εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

με την Πολιτιστική Αθλητική Ένωση «Δόξα» Περδίκα

1442/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε.

Κοζάνης στη συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης

με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοζάνης «Οι Μακεδνοί»

1443/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

1444/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1445/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 4

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 5 ΕΩΣ 27

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης

με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή Χλόη Π.Ε. Καστοριάς

1446/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1447/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 1

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΕΩΣ 10

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1448/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 3

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 4

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1449/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραίτηση από ένδικα μέσα της Π.Ε Καστοριάς, σχετικά

με την αριθμ. 157/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς

1450/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

 

ΚΟΖΑΝΗ 1/11/2013

Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ