ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/12-2-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/12-2-2014 ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Ημερήσιας διάταξης

Aπολογισμός Π.Δ.Μ. 2013

26/14

O Περιφερειάρχης παρουσιάζει τον απολογισμό

Κοζάνη 13/2/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος