Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/13-10-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/13-10-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/13-10-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), 1ου   Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για τη   σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Εθνικού   Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΣΑΕΠ 041, Προϋπολογισμού   1.750.000,00€),

που αφορά τη μελέτη «Γεωλογική Διερεύνηση και Γεωτεχνική   ΕΡΕΥΝΑ, Αξιολόγηση- Μελέτη Αποκατάστασης Κατολίσθησης και Οριστική Μελέτη ΕΡΓΩΝ Αντιστήριξης», και τις   επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της κατολίσθησης στο 9ο χλμ της Ε.Ο.15 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ   ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ)

1719/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο 1ος   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ   ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ   ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις μετακινήσεις του   Περιφερειάρχη εκτός Περιφέρειας και ορισμός υπολόγου

1720/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ χρηματικού   εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΥ Π.Ε. Κοζάνης

1721/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 14/10/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ