ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/24-8-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/24-8-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1101/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Β)ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 24-8-2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ