ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/5-8-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/5-8-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/ 05-08-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ 1 ΤΑΚΤ.ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΠΛ.ΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1263/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π. Δ .Ε. ΣΑΕΠ 041 2008Π04100000, ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

1264/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ &   Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΠΟ Χ. Θ. 9+1000 ΕΩΣ Χ. Θ. 9+400» ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.598,95 € (ΜΕ ΦΠΑ)

1265/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

1266/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΜΕ 127876 ΙΧ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

1267/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΙΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ   Ε.Α.2189/2015

1268/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ» ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ Ε.Α.2190/2015

1269/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ   ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2015-2016

1270/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ   ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 13/15-7-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1271/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 14/15-7-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1272/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 136/2015 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Σ Τ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ VI.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 11-8-2015

1273/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ &   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ, ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (117.199,59€) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ   ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Π. Δ. Μ./Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (02.04), ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 9762 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2016 & 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ   ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 186.715,23 ΕΥΡΩ (ΕΤΟΣ 2015 ΠΟΣΟ 69.515,64 ΕΥΡΩ, ΕΤΟΣ 2016 ΠΟΣΟ 77.199,59 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΤΟΣ 2017 ΠΟΣΟ 40.000,00), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΑΔΙΑΣΑΛΕΥΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΟΥ

1274/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο   ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΗΤΗΣ «ΕΥΞΕΙΝΟΣ»

1275/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΙΣ ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΧΟΒΙΤΩΝ «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

1276/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΙΣ   «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ

1277/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΩΣ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗΔΩΝ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

1278/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΣ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΣΤΙΣ 31/7/15 & 1/8/2015

1279/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

1280/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1281/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ. Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

1282/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΕΡΒΙΩΝ «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ»

1283/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1284/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

1285/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ (ΠΡΕΣΠΕΣ)   ΣΤΙΣ 21 ΚΑΙ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

1286/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1287/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1288/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
27 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1289/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
28 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1290/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
29 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1291/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
30 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1292/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
31 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1293/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
32 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

1294/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
33 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 28/7/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1295/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28/7/2015
34 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ LAKE   PARTY ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 7,8 ΚΑΙ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1296/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
35 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ,ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ, 50 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

1297/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
36 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΥΛΩΝ-ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ»

1298/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
37 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1299/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
38 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

1300/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΧΕΠ , Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
39 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1301/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
40 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ   ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2015

1302/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ
41 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΟΥ ΣΤΗΝ 29Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1303/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
42 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

1304/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
43 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1305/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
44 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΜΕΡΑ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1306/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1307/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   Π.Δ.Μ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ   ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ» Π.Ε.   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1308/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ. ΑΕΤΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1309/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ. ΑΕΤΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1310/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1311/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1312/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 800 ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016

1313/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ   ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1314/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1315/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015»

1316/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ. Α. Φ .Κ. Α ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1317/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2015»

1318/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ “ΑΚΡΙΤΑ” ΣΤΟ Τ.Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1319/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΟΣΚΙ ΣΤΟ Δ. Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1320/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1321/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1322/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1323/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1324/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1325/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ   Η ΔΑΠΑΝΗ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 46.549,35 €

1326/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ   ΥΠΟΕΡΓΟ:

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΗΛΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1327/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ   ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1328/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1329/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΙΜΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1330/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1331/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1332/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΑΡΤΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1333/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ

1334/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ

1335/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΔΡΟΥΣΑΣ

1336/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ “ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ”

1337/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΘΥΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ”

1338/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1339/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1340/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1341/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1342/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1343/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π. Δ .Μ.

1344/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ   ΔΑΠΑΝΕΣ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π. Δ .Μ.

1345/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ   ΔΑΠΑΝΕΣ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1346/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ   ΔΑΠΑΝΕΣ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1347/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ   ΔΑΠΑΝΕΣ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1348/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ   ΔΑΠΑΝΕΣ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1349/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε.   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1350/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1351/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π .Δ. Μ.

1352/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΜ

1353/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π.Δ.Μ.

1354/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
93 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1355/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1356/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1357/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1358/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/8/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ