ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/31-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/31-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: 19ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2013)

 

314/13

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

Κοζάνη 31/12/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος