ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/30-10-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/30-10-2013 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Hμερήσιαςδιάταξης

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (14η 2013)

244/13

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Κοζάνη 31/10/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος