ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/22-10-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/22-10-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α 

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

264/12

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

2.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013.

265/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα σχέδια του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Κοζάνη     25/10 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς