ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/14-11-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/14-11-2014  ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

  1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αναμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού 2015 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

275/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο του Προϋπολογισμού

Κοζάνη  20/11/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος