ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/6-1-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/6-1-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

 Α/Α

 Θ Ε Μ Α Τ Α

 Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Ημερήσιας διάταξης

Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

1/13

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγει ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, Αντιπρόεδρο τον          κ. Νικόλαο Σαμαρά και Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Κατσαούνη.

2.

 

Ημερήσιας διάταξης

Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

2/13

Το Π.Σ. εκλέγει την Οικονομική Επιτροπή

(τακτικά και αναπληρωματικά μέλη).

Κοζάνη 9/1/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς