ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/30-1-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/30-1-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Για τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα «Τεχνικός Σύμβουλος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Γ’ Φάση) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

1/14

Εγκρίνεταιομόφωνα

Ο ορισμός μελών.

2.

2ηςΑναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

2/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

3.

3ηςΑναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

3/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμο

4.

Έγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: “Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» της λίμνης Καστοριάς με αφετηρία την πρώτη γέφυρα του ρέματος (από την πλευρά της λίμνης), επί της επαρχιακής οδού Αμυνταίου – Καστοριάς μέχρι 260μ. κατάντη της γέφυρας της Ε.Ο. Καστοριάς – Γρεβενών

4/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργου.

5.

Ημερήσιας διάταξης:

1ηςΑναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

5/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

6.

Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική περίοδο».

6/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της προγραμματικής

7.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου στον εξωτερικό χώρο του Νηπιαγωγείου περιοχής Αγ. Αθανασίου»

7/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

8.

Έγκριση του σχεδίου του προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο της προγραμματικής

9.

Έγκριση ανοίγματος λογ/σμού για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

9/14

Εγκρίνεται ομόφωνα  το άνοιγμα του λογαριασμού.

10.

Κατάσταση στην Παιδεία

10/14

Δεν εγκρίθηκε

11.

Τροποποίηση κατανομής ποσού 1.646.348,67 € του 3ου Ε.Α.Π. Φλώρινας

11/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατανομή του ποσού.

12.

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

12/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υλοποίηση Διαβαθμιδικών Συμβάσεων

13.

Έγκριση απόσυρσης οχημάτων- μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ

13/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η απόσυρση των οχημάτων

14.

Έγκριση Πίνακα Έργων Χρηματοδοτούμενων από τους πόρους του Ο.Σ.Κ για το έτος 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

14/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας των έργων

15.

Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: « Ανακατασκευή-Αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού : 422.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

15/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης

16.

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του καρναβαλιού της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας

16/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραμματικής.

17.

Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτη και ημερίδα διαχείρισης των λυμάτων από τους βιολογικούς καθαρισμούς» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

17/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της προγραμματικής

18.

Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτη αξιοποίησης διαχείρισης των αποβλήτων για λίπανση και άρδευση των αγροκτημάτων» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

18/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της προγραμματικής

19.

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

19/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος

20.

Ένταξη υποέργων στο πρόγραμμα Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Φλώρινας – Κ.Ε. : 2005EΠ04100004

20/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη των υποέργων

21.

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από “ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

21/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η κατάρτιση του προγράμματος

22.

Ένταξη υποέργων στο έργο ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –Κ.Ε. : 2008ΕΠ04100000

22/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη των υποέργων

23.

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041) Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

23/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η κατάρτιση του προγράμματος

24.

Κατάρτιση (Τροπ  0) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2014 ) της Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

24/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος

Κοζάνη 31/1/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος