ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/8-10-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/8-10-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

 

231/14

Εγκρίνονται τα πρακτικά των προηγούμενων Συνεδριάσεων

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Δημοτικής “Κοινότητας” Γρεβενών» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY) θεματική περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας».

232/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή πρότασης.

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

 

233/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Απόφαση  για το Ρωσικό Αποκλεισμό των Ελληνικών Προϊόντων και  Υπηρεσιών.

Απόφαση  για το Ρωσικό Αποκλεισμό των Ελληνικών Προϊόντων και  Υπηρεσιών.

 

234/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η λήψη Απόφασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) για την Αντιμετώπιση της Υποβάθμισης του Νοσοκομείου Φλώρινας

 

235/14

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η λήψη Απόφασης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, του Κέντρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας

236/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων.

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός  Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  Ωδείου Φλώρινας

237/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Σύσταση και Λειτουργία Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΟΠ) Περιφερειακών Ενοτήτων

 

238/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση και λειτουργία ΣΟΟΠ

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός   Εκπροσώπου της Π.Δ.Μ   στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» -«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

239/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αξιολόγηση Υπαλλήλων Δημόσιας Διοίκησης

 

 

240/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

 η απόφαση για την Αξιολόγηση των Υπαλλήλων  Δημόσιας Διοίκησης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Παράπλευρου Δικτύου του Έργου «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ̋ΝΙΚΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ̋ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

241/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου  

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, ΤΜΗΜΑ Ι Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ» 

242/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

ο τρόπος εκτέλεσης του έργου  

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συναλλαγές Μέσω WINBANK (Internet) της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

 

 

 

243/14

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα λειτουργούς (χρήστες) των τραπεζικών λογαριασμών.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Δαπάνης

 

244/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μέλους στην  Επιτροπή του Άρθρου 7 του Ν.2839/2000

245/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στην επιτροπή.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

στην Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων και

στην Επιτροπή  Παρακολούθησης

στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) ΠΔΜ

246/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση Μελών Κ.Ε.Π. Ενεργών Συμβάσεων  των Π.Ε.   Κοζάνης, Φλώρινας και  Γρεβενών

247/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλη  στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Oρισμός Εκπροσώπου με το Νόμιμο Αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας».

 

248/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 

Κοζάνη   9/10/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος