ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/27-8-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/27-8-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/23-8-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφαση

1.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012 (7η/2012).

221/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

2.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού λογαριασμού Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

222/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.

 

 

Κοζάνη 27/8 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς