ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/16-9-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/15-9-2014-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

  1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο:Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών.

224/14

Εγκρίνεται ομόφωνα οδοιπορικών.

  1.  

Θέμα 2ο: Σχετικά με αρμόδια όργανα για υπογραφή επιταγών και μεταφορών κεφαλαίου (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)

225/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπογραφή επιταγών και μεταφοράς κεφαλαίου

  1.  

Θέμα 2ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

226/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

  1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο Άρση Επιστράτευσης των Εργαζομένων της ΔΕΗ και των Εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.

227/14

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η λήψη απόφασης άρσης του μέτρου και καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής επιβολής της μερικής επιστράτευσης των εργαζομένων της ΔΕΗ και των εγκαταστάσεων της

Επιχείρησης.

  1.  

Θέμα 2ο: Εκλογή νέων οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.)

228/14

Έγινε εκλογή των μελών

  1.  

Θέμα 3ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

229/14

Έγινε εκλογή των μελών της Επιτροπής

  1.  

Θέμα 4ο: Πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

230/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων.

Κοζάνη 16/9/2014

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος