Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Ημερήσιας Διάταξης

10η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

 

 183/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 10η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.(2015)

 Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

 

184/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 11η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού στο Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΙ,  Προϋπολογισμού 43.000,00 € (με Φ.Π.Α.).»

 

185/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

 

Ορισμός Εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε. Κοζάνης στο   Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε. .

 

186/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία και ορίζει εκπρόσωπο στο Δ.Σ. της Β.Ι.Ο.Π.Α.Κ. Α.Ε.
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο : Μετεγκατάσταση Οικισμού Μαυροπηγής Δήμου Πτολεμαΐδας (νυν Δήμου Εορδαίας) στην Περιοχή «Κουρί» πλησίον νέου Κομάνου (Α΄ Φάση). 187/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής

 

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού στο Έργο: «Κατασκευή Φραγματίου για Συγκράτηση Φερτών Υλικών στο Ρέμα Πραμόριτσας,  Προϋπολογισμού 83.000,00 € (με Φ.Π.Α.).» 188/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

 

Έγκριση Εξαγοράς Οικοπέδου Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και Ορισμός δύο Περιφερειακών Συμβούλων για την Συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για την Εκτίμηση της Αξίας Οικοπέδου Ιδιοκτησίας Γιώτα Π. στην Γαλατινή του Δήμου Βοΐου για τις :Ανάγκες του Έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» 189/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξαγορά οικοπέδου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και ορίζει δύο περιφερειακούς συμβούλους για την συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδου

 

Έγκριση Παράτασης Διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει Συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας(Π.Ε. Κοζάνης)-Δήμου Κοζάνης-ΔΕΥΑΚ και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Θέμα «Εκτίμηση της Προέλευσης του Εξασθενούς Χρωμίου στο Υπόγειο Νερό Ύδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου και Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης». 190/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης

 

Ανάκληση της υπ. αριθμ. 39/2015 (ΑΔΑ: Ω9ΙΠ7ΛΨ-ΗΑΦ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με Θέμα «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο ‘Συγκρότηση Συλλογής & Μουσειολογική Νοηματική & Χωρική Έρευνα – Μελέτη για τον Εκθεσιακό Χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης’» και την Έγκριση: α.)  Της Λύσης με Κοινή Συναίνεση Όλων των Μερών και Αζημίως της ως άνω από 01.04.2013 Υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης, β.)Του Σχεδίου Νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Επιτροπής Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 191/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  ανάκληση της υπ. αριθμ. 39/2015 απόφασης του Π.Σ Δυτικής Μακεδονίας

 α.)  Την λύση της Προγραμματικής Σύμβασης β)Την υπογραφή της νέας.

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού : 605.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 192/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

 

Ορισμός Νέου Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης». 193/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφων τον ορισμό νέου εκπροσώπου  στην Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης».
Παράταση Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την Εκπόνηση του Έργου «Ειδική Μελέτη Διαχείρισης της Βόσκησης σε Λιβαδικούς και Δασικούς Τύπους Οικοτόπων στην Περιοχή Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» 194/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

 

4η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-16.

 

195/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) της Π.Δ.Μ., στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012-16.
Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας), του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Δήμου Αμυνταίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Εκπόνηση της «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 196/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Προγραμματική Σύμβαση

Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541 (Επαναλαμβανόμενες Δράσεις)

 

197/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

 

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

 

198/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας
Τροποποίηση Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 199/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση Πίνακα  έργων ΚΑΠ

 

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης:

«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών»

200/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

 

Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για

την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών» που συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009−2014.

.

201/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για

την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών»

 

Κοζάνη  27/8/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος