ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/15-5-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/15-5-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α 

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

  1. 1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

96/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

  1. 2.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012 – Π.Ε. Γρεβενών.

97/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των ΚΑΠ.

  1. 3.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012 – Π.Ε. Καστοριάς.

98/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση των ΚΑΠ.

  1. 4.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών, για την τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ΑΝΓΡΕ Α.Ε.

99/12

Το Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

  1. 5.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδού Αγίας Παρασκευής – Βασιλίτσας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

100/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης.

  1. 6.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου:   «Κατασκευή Οδού Μοναχίτι – Μικρολίβαδο», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

101/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης.

  1. 7.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 3 του Ν. 1437/84 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

102/12

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

  1. 8.

Ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για τη Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας                   του Ποντιακού Ελληνισμού την

19η Μαΐου.

103/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος.

  1. 9.

Ημερήσιας διάταξης

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων & Προμηθειών 2012 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

104/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων & προμηθειών.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2012.

105/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας                  Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012.

106/12

Το Π.Σ. ομόφωνα την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του                       προγράμματος που αφορά: «ΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».

107/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

108/12

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα υπόλογο για την έκδοση ΧΕΠ.

14.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

109/12

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα υπόλογο για την έκδοση ΧΕΠ.

15.

Ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 25 της ενδιάμεσης                       Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την                        υλοποίηση του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς».

110/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης.

16.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός Επιτροπών Λαϊκών Αγορών Νομού Κοζάνης.

111/12

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα την   επιτροπή.

17.

Ημερήσιας διάταξης

Επιστολές – Απαντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για:

α. Σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς.

β.   Εκτροφεία Γουνοφόρων Ζώων.

112/12

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, ενημερώνει το Π.Σ., για το υδροηλεκτρικό έργο Νεστορίου και για τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων.

Κοζάνη       18/5 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς