ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/9-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/9-6-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

121/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση του Εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 16  (για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας) στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης

 

 

 

122/15

 

Tο Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

 

 

 

 

123/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπων

 Ημερήσιας Διάταξης

7η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

 

124/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση Προυπολογισμού(7η 2015)

Ημερήσιας Διάταξης Αίτημα

Πρόγραμμα Παροχής Τροφίμων και Σίτισης σε Απόρους και Αστέγους:

α) Έγκριση Κατανομής Ποσού 90.000,00€,

β) Έγκριση Ανοίγματος Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού και

γ) Ορισμός Διαχειριστή Τραπεζικού Λογαριασμού

 

 

 

125/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα,το ανοίγμα Λογαριασμού και όρισε Διαχειριστή

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Κατασκευής του Έργου Ολοκλήρωσης Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου»

 

126/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το έργο «Στοιχειώδης Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 (Κωδ. Έργ. 2014ΕΠ54100002)

 

127/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων

Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Εγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2015, που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).

 

 

 

 

128/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 6η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων, στο Οδικό Δίκτυο της Επαρχιακής Οδού (27) «Διασταύρωση Καλονερίου-Εράτυρα-Δρυόβουνο μέχρι Διασταύρωση ΕΘ.Ο (15) με αρχή την Χ.Θ 15+000 και πέρας την Χ.Θ 17+000, που Αφορούν το Έργο «Επίλυση Υδρευτικού Προβλήματος Οικισμού Δρυόβουνου Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοίου».

 

 

129/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Μέλους Γνωμοδότησης Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Εγκατάστασης Εκδιδώμενων Γυναικών με Αμοιβή Προσώπων.

 

 

130/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αντικατάσταση Μέλους Γνωμοδότησης Επιτροπής

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ

 

 

131/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού και  Έκθεσης Πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ για το Έτος 2014

 

132/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεσης Πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. Φλώρινας 2015

 

133/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 2η του Προγράμματος ¨Εργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

 

 

134/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την   Τροποποίηση 2 του Προγράμματος ¨Εργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2015) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

 

135/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση 1 του

Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2015) της Π.Ε Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από “Έσοδα του Τ.Ε.Ο. για την Π.Ε.Φλώρινας 2015”

 

136/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από “Έσοδα του Τ.Ε.Ο. για την Π.Ε.Φλώρινας 2015”

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη Σχολική Περίοδο 2015-2016, Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

 

137/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αναγκαιότητα Διενέργειας της Διαδιακασίας Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2015-2016, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

 

138/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αναγκαιότητα Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

 

139/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ορισμό εκπροσώπων

Κοζάνη  10/6/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος