ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
  1.  

Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2015

1/15

To Π.Σ. Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία

την Τροποποίηση του

Προϋπολογισμού

Κοζάνη 16/1/2015

 

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος