ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/29-10-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/29-10-2014  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

 

249/14

Εγκρίνονται τα πρακτικά των προηγούμενων Συνεδριάσεων

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για τον Ορισμό επιβλέποντα Δασολόγου

250/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε ιδιώτη.     

 

 

251/14

Eγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για μεταφορά μαθητών

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού της ΠΔΜ (15η 2014)

 

252/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Eπιχείρισης

 

253/14

Έγινε εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Έρευνα και Προτάσεις για την Εμφάνιση Ρωγμώσεων στην ΤΚ Βαλτονέρων του Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

254/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Επισκόπηση της Κατάστασης Διατήρησης του φέροντος Οργανισμού και του Κελύφους του Διατηρητέου Κτιρίου της Βιβλιοθήκης Φλώρινας» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

255/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την Εκπόνηση του Έργου «Ειδική Μελέτη Διαχείρισης της Βόσκησης σε Λιβαδικούς και  Δασικούς τύπους  Οικοτόπων στην Περιοχή Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών»

 

256/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την Εκπόνηση του Έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ»

 

257/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Mελών στην Kοινή Eπιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτη και Ημερίδα Διαχείρισης των Λυμάτων από τους Βιολογικούς Καθαρισμούς» Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

258/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτη Αξιοποίησης Διαχείρισης των Αποβλήτων για Λίπανση και Άρδευση των Αγροκτημάτων» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης

259/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής  της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για Ρύθμιση θεμάτων Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων

 

260/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στην επιτροπή

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Επιβολής Κυρώσεων σε Φορείς Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου και σε Ιδιοκτήτες Λεωφορείων στην Π.Ε. Φλώρινας

 

261/14

To Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία εκπρόσωπο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΡΑ Α.Ε.

 

262/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με Επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»

 

263/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τον Ορισμό  Εκπροσώπων για Τροποποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής  Χορήγησης Αδειών Εγκατάστασης Εκδιδομένων Γυναικών με Αμοιβή Προσώπ

 

264/14

To Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία

εκπροσώπους

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Oρισμός Aρμοδίου Oργάνου Eγκρίσεων  Πολυετών Υποχρεώσεων

 

 

265/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα αρμόδιο όργανο

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής της παρ. 4 του Άρθρου 13 του ΠΔ 242/96

 

266/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στην επιτροπή

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  Έργο“Greece / Albania Energy Tourism” με το Ακρωνύμιο GALET

 

267/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή της Περιφέρειας στο έργο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  Έργο “Cross Border Infrastructural Project”

 

268/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή της Περιφέρειας στο έργο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γεωπάρκο Τηθύος

 

269/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Καστοριάς) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Α.Π.Θ/Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας για το Έργο «Συνέχιση Ανασκαφικών Εργασιών στο Λιμναίο Οικισμό 2014»

 

270/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ψηφίσματος για την Κατάργηση και Υποβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για την Επαναφορά των Υπηρεσιών ΔΟΥ και ΣΔΟΕ στην Αρχική τους Μορφή.

271/14

Έγκριση ομόφωνα ψηφίσματος για την Κατάργηση και Υποβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την Κατάργηση του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εορδαίας

 

272/14

Έγκριση ομόφωνα ψηφίσματος για την Κατάργηση του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εορδαίας

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για τα Θέματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Εξουσιοδότηση Υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

273/14

Αναβάλλεται

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συνέδριο  Αειφόρου Ανάπτυξης – Τουρισμού –Επιχειρηματικότητας  και Διαβαλκανικής Συνεργασίας

 

274/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διοργάνωση του συνεδρίου

 

Κοζάνη  30/10/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος