Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων

Σχετ. : 1. Η αριθμ. 69/26-01-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας

               άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

     2. Η αριθμ. 382/18-05-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέγιστος

         αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ ) ανά έδρα,

         σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012».

  

      Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και όπως προβλέπεται από το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012) και την Υ.Α. Αριθμ. οικ. Α 49536/4711 ( ΦΕΚ 3357/Β΄/ 17-12-2012), σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α.

      Παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αντίστοιχα, καθώς και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ   ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

         Γενική Δ/νση Μεταφορών

         Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

   (Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο

   του Υπουργείου και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.)

2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

   Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

   (Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο

   της Περιφέρειας)

Αποδέκτες για κοινοποίηση

         Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

   (Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

        1. Γραφείο Περιφερειάρχη

         2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών

         Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης

       3. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς

         Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης

         4. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης

         Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης

         5. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας

             Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης                                

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Δ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΙΑΚΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης ( Ε.Δ.Χ. ) – ΤΑΞΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: ΔΥΟ ( 2 )

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15780/1713/11-02-2015
2 ΤΕΡΨΗ ΜΑΡΙΓΩ 34259/3136/31-03-2015
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 34272/3140/31-03-2015

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΙΑΚΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης ( Ε.Δ.Χ. ) – ΕΙΔΜΙΣΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: ΜΙΑ ( 1 )

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15781/1714/11-02-2015
2 ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32912/3018/27-03-2015
3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΤΑΧΙΤΙΜΕ – ΣΥΝ.Π.Ε. 33970/3113/31-03-2015