Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ: 76ΑΩ7ΛΨ-ΠΕΣ) για ορισμό των µελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ), σύμφωνα µε το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν:

Α) οι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα ΕΤΑΚ, και

Β) εκπρόσωποι ή στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, καθώς επίσης και ιδιώτες επιχειρηματίες, που κατά προτίμηση και όχι υποχρεωτικά είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου αίτησης: Πέμπτη 26/03/2015 και λήγει τη Δευτέρα 6/4/2015.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση δίνονται:

  • στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και
  • από τον κ. Ηλία Μουρατίδη, Προϊστάμενο Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, τηλ. 24610-53948 email: imouratidis@mou.gr και κ. Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο, στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ΠΔΜ, τηλ. 24610-52728, email: th.theodoropoulos@pdm.gov.gr.

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψήφιων Μελών του ΠΣΕΚ-ΠΔΜ (pdf)