ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WIN-WIN

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

(ΑΔΑ: ΒΕΑΥ7ΛΨ-1ΑΛ)

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Διοικητήριο Φλώρινας, οδός Πτολεμαίων 1, Τ.Κ. 53100, τηλ. 2385 350-416, fax 23850-54478.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι «WinWinWomen In Network For Innovation And ENTREPRENEURSHIP» και ο τόπος της παροχής είναι η Φλώρινα.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του Έργου «Women In Network For Innovation And ENTREPRENEURSHIP – ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ WIN WIN» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (Άξονας 1, Μέτρο 1.1)

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 27.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Έως την ολοκλήρωση του προγράμματος

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 1.350,00 ευρώ (€)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,1% επί του συμβατικού τμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και μέχρι 10% επί του συμβατικού τμήματος αυτών

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε Ευρώ (€) και με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά, δηλαδή: η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε δράσης και την παράδοση των σχετικών παραδοτέων. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Κάθε παραστατικό που εκδίδει ο Ανάδοχος για την διενέργεια της κάθε τμηματικής πληρωμής του θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Απαγορεύεται επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου (κοινοπραξία, Ένωση) σε περισσότερες από μια προσφορές.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 13 στην παράγραφο Α του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 12 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που διαθέτουν τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

4.Συνεταιρισμοί που διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

5. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εργάσιμες μέρες και ώρες 10 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή από την Δ/νση Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας είναι μέχρι έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι 24-04-2013. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Σε περίπτωση λήψης της προκήρυξης από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας , οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Επωνυμία, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.ambas@florina.pdm.gov.gr προκειμένου να τους κοινοποιούνται τυχόν διευκρινίσεις ή αλλαγές επί της διακήρυξης. Προς διευκόλυνση το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και των συνοδευτικών του εγγράφων διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr, www.florina.gr Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.

Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την παραλαβή της, να τη ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30-04-2013 και ώρα 10.00 π.μ κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση η οποία θα αφορά το σύνολο των προκηρυσσόμενων ενεργειών. Προσφορές για τμήμα του έργου ή επιμέρους προσφορές δε γίνονται δεκτές. Εναλλακτικές λύσεις (προσφορές) δεν γίνονται αποδεκτές με ποινή απόρριψης θεωρούμενες ως αντιπροσφορές

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες

β2. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

β3. κατά της κατακυρωτικής απόφασης σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

 

Φλώρινα 04/04/2013

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας

 

Δ. Κ. Δακής