Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2013 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κατά το έτος 2013.
Προϋπολογισμός(μαζί με ΦΠΑ) : 72.000,00 ευρώ (Λιπαντικά 12.000,00 ±20% , καύσιμα κίνησης 60.000,00 ±20% ) (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Γλώσσα : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08-04-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 5).
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 08-04-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4).
Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 22-03-2013, ημέρα Παρασκευή.
Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο .
Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 1/2013 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση (Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4, Τηλ.2467350279 φαξ 2467350353).