ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Διοικητήριο Φλώρινας, οδός Πτολεμαίων 1, Τ.Κ. 53100, τηλ. 2385 350-504, fax 23850-54501.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ» και συγκεκριμένα, κατά συνοπτική απαρίθμηση, η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση του διθέσιου αναβατήρα και των παρακολουθημάτων του και η τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία του για το διάστημα της υπό εγγύηση λειτουργίας, με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα τεύχη και το Παράρτημα του διαγωνισμού.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.800.000,00 με τον Φ.Π.Α.. 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής, ήτοι 90.000,00 ευρώ (€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τον χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Ο ανάδοχος φορέας που προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής προεκτιμούμενης αμοιβής, με τον Φ.Π.Α, η οποία θα δοθεί τμηματικά. Ποσοστό 2% με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο ποσοστό 8% με την εντολή έναρξης των εργασιών, με διάρκεια τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Το Έργο χρηματοδοτείται από τα Ταμειακά υπόλοιπα Παρελθόντων ετών της Π.Ε.

 Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου περιγράφεται ακολούθως.

Α. (α.1) Το 70% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή από την Π.Ε. Φλώρινας ολόκληρου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εγκατάσταση του αναβατήρα στο χώρο του Χ.Κ. Βίγλας.

(α.2). Το 20% της συμβατικής αμοιβής με την ολοκλήρωση των εκσκαφών των θεμελίων των σταθμών και των πυλώνων γραμμής, της σκυροδέτησης των θεμελίων των σταθμών αφετηρίας και άφιξης των πυλώνων γραμμής και των οικίσκων σταθμών αφετηρίας και άφιξης.

  (α.3) Το 10% της συμβατικής αμοιβής με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του αναβατήρα και μετά τη λήξη της 1ης χειμερινής περιόδου. Επίσης θα πρέπει να έχει αποξηλωθεί ο παλαιός αναβατήρας και να έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Π.Δ.Μ. Π.Ε. Φλώρινας. 

3. Απαγορεύεται επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου (κοινοπραξία, Ένωση) σε περισσότερες από μια προσφορές.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα [επιχειρήσεις, οίκοι, όμιλοι, ενώσεις κλπ] καθώς και κοινοπρακτικά σχήματα / όμιλοι/ ενώσεις / συμπράξεις κλπ των ανωτέρω, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στην παροχή της δημοπρατούμενης προμήθειας και προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Τεχνική ικανότητα:

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές), είτε ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κλπ, πρέπει να διαθέτουν επαρκή ατομική τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε αντικείμενο ανάλογο με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας. Ο υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί την εμπειρία τρίτης εταιρίας ελληνικής ή αλλοδαπής με την οποία θα συνάψει αποκλειστική συνεργασία για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του αναβατήρα.

Δικαιολογητικά: 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο Άρθρο 4 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που διαθέτουν τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

4.Συνεταιρισμοί που διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

5. Ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και διαθέτουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας Πτολεμαίων 1) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10 π.μ. έως 14.00 μ.μ και μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2013.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Η παραλαβή γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στην τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου. Στη δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις http://sites.diavgeia.gov.gr, http://www.pdm.gov.gr, και www.florina.gr  Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου

2. Η Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1- 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ-τηλ. 2385 3 50504 και fax 2385 3 50501), κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την καθορισμένη στην Παρούσα διακήρυξη ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής οικονομικού φορέα σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3886/2010.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για το καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες

β2. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

β3. κατά της κατακυρωτικής απόφασης σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 8-10-2013.

 

Φλώρινα 9/10/2013

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής