ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 8/2012

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας μετά την με αρ1375/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την «χαμηλότερη τιμή» για την Προμήθεια και Μεταφορά μη εμπορεύσιμου Αλατιού χωρίς προσθήκη ψηφίδας για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού χειμερινής περιόδου 2012-2013 στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας

Ο προϋπολογισμός είναι 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ήτοι για:

α) μη εμπορεύσιμου αλατιού χωρίς προσθήκη ψηφίδας ποσότητας περίπου 1200 τόνων, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 52.200,00€ με Φ.Π.Α και

β) για την μεταφορά του αλατιού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 62.800,00€ με Φ.Π.Α

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 21 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό κατά περίπτωση

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 120 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών (τηλ. [23850].54-503 κ. Μαρία Δανιηλίδου) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ