Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επτά (7) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σχετ. Η αρίθμ. 10862/661/29-01-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(ΑΔΑ 7ΝΞΚ7ΛΨ-Ψ4Δ)

Σε σχέση με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική απαίτηση της ύπαρξης Floppydisk 1.44’’  δεν είναι απαραίτητο να πληρούται. Όσοι από τους υποψήφιους καταθέσουν προσφορά για τα είδη χωρίς την ανωτέρω Τεχνική απαίτηση η προσφορά τους θα γίνει δεκτή και θα αξιολογηθεί κανονικά.