Ολοκλήρωση γέφυρας Νεστορίου με τις προσβάσεις

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση
  1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση γέφυρας Νεστορίου με τις προσβάσεις», με προϋπολογισμό 1.100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
  2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ: 837.747,71 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), Αναθεώρηση: 56.561,23 € και Φ.Π.Α. (23%) 205.691,06 €.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 521 00 Καστοριά), μέχρι τις 11/04/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50299, Fax: 24670 22223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Βλάχου Σοφία.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 /04 /2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (fax) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό ( η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

5.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς κατωτάτων ορίων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

6.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Δέκα έξι χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ 16.755,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7.Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013»                         συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους (αριθμ.ενάρ. έργου 2013ΕΠ00580009) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 – 37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

8.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο (Εγκύκλιος 9/26-4-2012 Αρ.Πρ. Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α).

9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Κοζάνη     15 / 03 / 2013

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Δακής