Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.
2.    Την εγκύκλιο 59/2010 με Α.Π. 74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών.
3.    Την ανάγκη συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η επιτροπή συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και διατυπώνει τη γνώμη της για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση:
α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον περιφερειάρχη.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας

που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι δημότες εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέχρι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνη, με φαξ στο 24610 52614 και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@pdm.gov.gr

Μετά τη λήξη της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτών, ώστε με βάση τα αποτελέσματα της κλήρωσης να οριστούν τα μέλη πολίτες, που θα μετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., fax, e-mail).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και περίληψη της θα σταλεί ως δελτίο τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δακής

 

Συνημμένα:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf)